Location

Corner Payneham & Nelson Street, Stepney